DUEL-CORP Tanácsadó Zrt.

Üdvözöljük weboldalunkon, a DUEL-CORP Tanácsadó Zrt.-t személyesen megtalálhatja irodáinkban.

Fontos információk

Bankszámlaszámok

A DUEL-CORP Tanácsadó Zrt. bankszámlaszáma: Oberbank AG 18400010-03843192-00100012

Hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltételei

• Hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltétele a számszerűsített hitelezői igény rövid leírása és a követelés alátámasztását igazoló dokumentumok (szerződések, számlák, teljesítésigazolások, kifizetések igazolására szolgáló bankszámlakivonatok stb.) másolatának mellékletben történő megküldése

• Nyilvántartásba vételi díj befizetése az illetékes törvényszék részére

Felszámolási eljárásban bejelentett hitelezői igényt a Cstv. 46.§ (7) bekezdése értelmében akkor áll módjában a felszámolónak nyilvántartásba venni, ha a hitelező a hitelezői követelés tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 200.000 Ft-ot az eljáró törvényszék Gazdasági Hivatal által kezelt elkülönített számlájára – bírósági ügyszámra hivatkozással – befizeti és azt a felszámolónak igazolja.

Hitelezői igény bejelentésének határideje

A hitelezői követelések bejelentésére rendelkezésre álló határidő a Csődtörvény 28.§ 1. bek. f) pontja alapján a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 nap, mely időtartamon belül a hitelezők a hitelezői követelésüket a felszámolónak bejelenthetik. A 40 túl, de 180 napon belül bejelentett követelést a felszámoló határidőn túli követelésként veszi nyilvántartásba. Határidőn túl nyilvántartásba vett követelés kielégítésére csak a határidőn belüli követelések kielégítését követően kerülhet sor. A Csődtörvény 46.§ (5) bek. c) pontja alapján a 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Behajthatatlanási igazolás kiállításának feltételei

Felszámolási eljárásban a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3.§ (4) bek. 10. pont c) alpontja szerinti behajthatatlansági igazolás megküldése iránti kérelemnek a csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46.§ (8) bekezdése értelmében akkor tud a felszámoló eleget tenni, amennyiben a hitelező hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.

A behajthatatlansági igazolás díja 2.000,- Ft + áfa.

A 2.000,- Ft + áfa költségtérítést a behajtatlansági igazolást kért hitelezőnek kell megfizetni a DUEL-CORP Tanácsadó Zrt. részére az Oberbank AG banknál vezetett 18400010-03843192-00100012 számú bankszámlájára.

A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően küldi meg, melynek mellékletét képezi a költségtérítési díj befizetésére vonatkozó számla.